• Eesti
  • Vene keel

Õppekava

Valga Lasteaed Pääsuke õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (RT I 2008, 23, 152) alusel.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti esitatakse õppekavas seitsmes valdkonnas:
• mina ja keskkond;
• keel ja kõne;
• eesti keel kui teine keel;
• matemaatika;
• kunst;
• muusika;
• liikumine.

 

Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:
1) mänguoskused;
2) tunnetus- ja õpioskused;
3) sotsiaalsed oskused;
4) enesekohased oskused.
 

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Lasteasutuses õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Rühmade tegevuskavad ja nädalate plaanid on lastevanematele nähtaval rühma infostendil.

 

Valga Lasteaia Pääsuke tegevuskava eesmärgid järgmiseks 2021/2022 õppeaastaks:

  • Lapse erivajaduste varajane märkamine ja toetamine
  • Lapse koolivalmiduse toetamine
  • Õppetegevus läbi õueõppe.
  • Eesti keele ja kultuuri tutvustamine kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu.
  •  Laps väärtustab nii  oma rahvuse kui ka teiste rahvuste kultuuritraditsioone.
  • Lastevanemate aktiivsus.