• Eesti
  • Vene keel

Keelekümblus

Valga Lasteaed Pääsuke on kakskeelne alusharidust andev lasteasutus. Lasteaias on kolm keelekümblusrühma.

Osaline keelekümblusrühm „LIBLIKAD“ 

Osaline keelekümblusrühm „LEPATRIINU“ 

Osaline keelekümblusrühm „TÄHEKESED“ 

 

Mis on keelekümblus?

Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keel kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt.

Keelekümblusõppe olemuslikeks joonteks on  üks õpetaja – üks keel ning lõimitud ja koostöine õpe. Lõimitud ja koostöises õppes

  • on õppima õppimine tähtsal kohal nii metoodikate kui ka õppematerjali valikul;
  • keeleõpet toetatakse kõigi ainete tundides;
  • kasutatakse ulatuslikult teema- ja projektiõpet;
  • ainesisu (nt geograafia, ajalugu) omandamist toetatakse keeletundides;
  • on olulisel kohal vastastikuse rikastamise põhimõte;
  • tagasisidestatakse järjepidevalt õppimist kui protsessi.

Varase täieliku keelekümbluse puhul alustatakse lasteaias või esimeses klassis ning õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Vene keele kui emakeele õppega võib alustada esimese klassi teisest poolaastast, kui lapsed on keelekümblusega alustanud juba lasteaias. Muudel juhtudel on soovitav vene keele õppe algus lükata teise klassi teise poolaastasse.. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. Viiendas klassis langeb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 50%ni. Kui välja arvata võõrkeel, on eesti ja vene keeles õpitavate ainete maht sama.Lasteaias rakendatakse ka osalise keelekümbluse programmi alates 4. eluaastast: kolme lasteaia-aasta jooksul, programmi algusest kuni lõpuni, on kasutusel kaks õppekeelt, nii emakeel kui ka sihtkeel. Tegevused toimuvad ühtse tegevuskava alusel ühel päevapoolel eest ja teisel päevapoolel vene keeles.Hilise keelekümbluse puhul on viies-kuues klass keelekümblusprogrammiks ettevalmistav aasta, kus suureneb eesti keele ja eesti keeles õpitavate ainete mahtiga äev kahe tunnini. Järgmistes klassides tõuseb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 76%ni õppekavast. Säilib vene keele kui emakeele ja võõrkeele õpe.