• Eesti
  • Vene keel

Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917?leiaKehtiv

Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Valga Lasteaed Pääsuke põhimäärus http://https://www.riigiteataja.ee/akt/429082018032

Valga Lasteaed Pääsuke hädaolukorra lahendamise plaan ./userfiles/Valga Lasteaed Pääsuke hädaolukorra lahendamise plaan.doc

Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/422022019003