• Eesti
 • Vene keel

Kodukord

VALGA LASTEAED PÄÄSUKE KODUKORD

Valga Lasteaed Pääsuke kodukord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on muudes õigusaktides.

1.3. Kodukorraga saab tutvuda lasteaia veebilehel ja paberkandjal rühmas.

1.4. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE

2.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 07.00 kuni 18.30. Soovitav on tulla lapsele järele vähemalt 15 min enne lasteaia sulgemise aega, et lapsevanem jõuaks vajadusel suhelda õpetajaga ja laps oma mängu lõpetada.

2.2. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine aktiivsetel õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel. Vastavad ajad on kättesaadavad rühmade õpetajatelt, infostendidelt ja lasteaia kodulehelt. Soovitav on tuua laps lasteaeda õigeaegselt:

o kui laps sööb hommikueinet, siis viis minutit enne söögi algust st 8.25

o kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.55.

2.3 Lapsevanem annab vahetult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Kui õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem.

2.4. Laps saabub ja lahkub lasteaiast koos täiskasvanuga või selleks volitatud isikuga.

LAPSE SAATMINE VÄRAVA JUUREST ÜKSI ON KEELATUD !

2.5. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil.

2.6. Kui lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud või erakorralisest hilinemisest teatanud 18.30- ks, kontakteerub rühma õpetaja lapsevanematega ning vajadusel ka politsei või lastekaitse spetsialistiga.

2.7. Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:

o lapsele järele tulnud isik on ebakaines olekus;

o alla 14aastasele lapsele, kui vanem ei ole selleks andnud kirjalikku nõusolekut;

o lapsele järele tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järele lapsevanem.

3. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lapsevanem teavitab lasteasutust lapse toidutalumatuse või allergia kohta ning esitab vastavasisulise arsti korralduse lasteaia tervishoiu- ja majandustöötajale.

3.3. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervisehäiretest koheselt lapsevanemat telefoni teel ning vajadusel tervishoiu- ja majandustöötajat.

3.5. Lasteaeda võetakse vastu terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda ja teiste tervist.

3.6. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k.a. õuesviibimine. Haige lapse hoiukoht on kodu.

3.7. Rühmaõpetajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, nohu, palavik, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms.

3.8. Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lapsele lasteaias ravimeid (v.a. erandjuhud nt kroonilised haigused, mil õpetaja lähtub raviarsti ettekirjutusest) ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Laps ravitakse terveks kodus.

3.9. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem esimesel võimalusel õpetajat telefoni teel.

3.10. Lapse lastaias haigestumise või vigastumise korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse lapsele esmast abi. Lapsevanem tuleb lapsele järele esimesel võimalusel, soovitavalt tunni aja jooksul.

3.11. Tervishoiu- ja majandustöötaja avaldab vajadusel lastevanematele teate lasteaias levivast nakkushaiguse juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud laste nimesid.

3.12. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.13. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt) ja vajadusel vahetusriided.

3.14. Lapsel on soovitatav kanda kindlalt jalas püsivaid libisemiskindla tallaga jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.15. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.16. Laps vajab liikumistegevusteks T-särki ja lühikesi pükse

3.17. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, on soovitatav need varustada lapse nimega.

3.18. Lasteaias on turvalisuse huvides keelatud kanda ehteid (keed, sõrmused, rippuvad kõrvarõngad).

3.19. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

3.20. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete nt nooremate-vanemate õdede-vendade, käitumine ei häiriks esinejaid.

3.21. Lapse, vanema või töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust tuleb reageerida koheselt, rakendada pedagoogilisi võtteid või tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit.

4. TURVALISUSE TAGAMINE

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, -salle, ümber kaela tugevasse sõlme seotud salle jt ohtlikke detaile (aasad, isetehtud sõlmed jne). Riided peavad olema puhtad, parajad ja terved ning lapse välimus korrastatud.

4.5. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Lastega lasteasutuse territooriumilt lahkudes teavitab rühma töötaja kirjalikult juhtkonda selleks ettenähtud korras. Territooriumilt lahkudes on laste saatjaks vähemalt kaks täiskasvanut. Tänaval liigeldes kannavad lapsi saatvad isikud helkurveste. Täiskasvanute ja laste helkurvestid asuvad tervishoiu- ja majandustöötaja ruumis.

4.9. Lasteaia territooriumile sisenedes ja sealt lahkudes sulgetakse värava turvariiv, et tagada laste turvalisus.

4.10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a. lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele või direktoriga kooskõlastatult parkivatele sõidukitele.

4.11. Liiklusvahendit ei ole lubatud parkida lasteaia sissesõiduteedele.

4.12. Meie lasteaia territooriumil ei ole lubatud sõita jalgrattaga. Jalgrataste hoidmiseks kasutage palun selleks ettenähtud kohti. Kindlasti ei tohi neid asetada vastu lasteaia välisfassaadi.

4.13. Lapsevanem vastutab lapsele kaasa antud mänguasjade või muude esemete ohutuse eest (nt on ohtlikud ka kilekotid). Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.15. Lasteasutuses lapse pildistamise ja filmimise mittesoovimise korral teavitab lapsevanem sellest kirjalikult rühma õpetajat. Lasteasutus arvestab lapsevanema sooviga.

4.16. Lasteaia töötajad ja lapsevanemad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.17. Kelkude ja lapsevankrite hoiukoha saab teada rühmaõpetaja käest.

4.18. Lasteaias kasutatavad kelgud on ohutud madalad plastikkelgud, mis on varustatud lapse nimega.

4.19. Koduste õue- ja spordivahendite kadumise eest õpetaja ei vastuta.

4.20.Lasteaia territooriumile on keelatud siseneda lemmikloomadega (v.a. õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgil ning kokkuleppel juhtkonnaga).

4.21. Valga lasteaed Pääsuke töötajad lähtuvad laste turvalisuse tagamisel „Valga Lasteaed Pääsuke turvalisuse nõuded ning ,, Laste elu ja tervisekaitse põhimõtted“.

Lisa 1

Alates 01. septembrist kodukorra muutmine ja täiendamine:

1. Seoses õppe – ja kasvatustegevuste algusega kell 8.45 sõimerühmades, muudetakse söögi aeg sõimerühmas järgnevalt:

o kui laps sööb hommikueinet, siis viis minutit enne söögi algust st 8.05

o kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.40.

Lasteaiarühmad

2.2. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine aktiivsetel õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel. Vastavad ajad on kättesaadavad rühmade õpetajatelt, infostendidelt ja lasteaia kodulehelt. Soovitav on tuua laps lasteaeda õigeaegselt:

o kui laps sööb hommikueinet, siis viis minutit enne söögi algust st 8.15

o kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.55.

2. Seoses hoolekogu ettepanekuga alates 01.09. 2016 kõik planeeritud üritused viiakse läbi vastavalt tegevuskavale ja kodukorrale:.

3.20. 1 Kõik  planeeritud lasteüritused aasta alguses arutakse pedagoogilisel koosolekul ja vastu võetud otsused üldürituste kohta ei muudeta!

01.09.2016

 

Lapse vastuvõtmine lasteaeda

SÕIMERÜHM 1,5-3a.

Kasulikud soovitused sõimerühma tulevate laste vanematele.

Sõimerühma laste vastuvõtmine

 1. Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi.
 2. Harjutamisperioodil on lapsega kaasas üks lapsevanem.
 3. Lasteaiaga harjutamine lapsevanemaga toimub hommikupoolsel ajal 8:40-12:00 (hommikusöögi ajast kuni lõunasöögi lõpuni).
 4. Iga päevaga lühendatakse lapsevanema aega lasteaias.
 5. Lapse harjutamine lasteaiaga toimub koos lapsevanemaga kuni 5 järjestikust tööpäeva alates lapse lasteaia esimesest päevast.
 6. Peale hommikusööki viibivad lapsed koos lapsevanemaga õues.

Õpetajad soovitavad

 1. Varuda aega harjutamiseks.
 2. Kohanemine võib aega võtta 1-2 nädalat sõltuvalt lapsest.
 3. Enne pikkade päevadega alustamist pidada õpetajaga nõu.
 4. Lapsele kaasa anda turvaelement (kaisukas).
 5. Võtta osa rühma ümarlaudadest, koosolekutest.
 6. Teavitada rühma õpetajaid lapse eripäradest/terviseprobleemidest (erimenüü jaoks esitada arstitõend, et toitlustaja saaks lapsele valmistada individuaalse toidu).

Kui laps tuleb lasteaeda

 1. Laps jõuab lasteaeda - kella 7.00ks, hommikusöök lasteaias on kell 8.15, kes on harjutamise etapi läbinud.
 2.  Lapse puudumisel/põhjendatud hilinemisel või lapse tulemisel lasteaeda lapsevanem teavitab õpetajat rühmatelefoni kaudu või ARNO kaudu kuni 11.00.
 3. Laps antakse lasteaeda üle puhtana, korrastatuna ja puhaste riietega.
 4. Juuksed, mis on pikemad kui õlgadeni, on patsis.
 5. Lapse sõrme- ja varbaküüned on lühikeseks lõigatud.
 6. Lasteaeda tulemisel, lasteaiast lahkumisel varuda aega (järgi tulla 15 min enne rühma sulgemist).

Laps:

 1. Soovitavalt püsib või küsib potile (ei karda potil istumist, on harjutatud potil käimist, tegevusega tuttav).
 2. Sööb ise lusikaga (hoiab lusikat käes, toit jõuab suhu).
 3. Oskab juua tassist.
 4. Ei karda vett.
 5. Peseb käsi, nägu/suud (eakohaselt).
 6. On võõrutatud lutist (soovitatavalt) ja lutipudelist.
 7. On tuttav riietumisega (tunneb lihtsamaid riideesemeid ja teab kuhu see käib).
 8. Kõnnib trepist täiskasvanu abiga (või iseseisvalt).

Lapsel on kaasas:

 1. Mähkmed lastele, kes neid veel vajavad (otsustab milliseid - lapsevanem).
 2. Eraldi õue-ja toariided (2 komplekti), õueriided peavad sobima ilmaga.
 3. Magamisriided.
 4. Peakate (iga ilmaga) sõltuvalt aastaajast.
 5. Riided ja jalanõud on märgistatud nimega.
 6. Riided ei ole kitsad ega nööpidega (laps on võimeline ise riietuma).
 7. Riietel ei ole paelu, pole pikka salli.
 8. Hügieenitarbed (taskurätid, kamm/hari, vajadusel juuksekummid).
 9. Et lapsel oleks turvalisem, on soovitav enne lasteaeda tulekut tutvuda lasteaia/rühma päevakavaga ja harjutada last samadel kellaaegadel sööma ja magama

Lugupidamisega

Valga Lasteaed Pääsuke juhtkond ja sõimerühma õpetajad