• Eesti
 • Vene keel

Lugupeetud lapsevanemad ja külalised!

*Lasteaeda sisenedes palume kanda maski!

*Lasteaia siseruumides peame kinni 2 + 2 reeglist! Rühma koridoris ei viibi korraga rohkem kui kaks lapsevanemat.

 

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

SÜNDMUSED

Sõbrapäev

Asukoht : Valga Lasteaed Pääsuke muusikasaal
Kell : 10:00
Vaata lähemalt >

OLULINE INFO

Valga Lasteaed Pääsuke koostöös Terviseametiga koostanud juhendi seoses COVID-19 levikuga:

./userfiles/Pääsukese juhend.odt eesti keeles

./userfiles/Juhend.docx vene keeles

OLULINE TEADAANNE

Haridust  puudutavad piirangud Valga vallas

Lasteaiad:

1) Valga valla lasteaiad jäävad avatuks ja toimib tavapärane töökorraldus;

2) sisetingimustes toimuvad üritused peavad olema korraldatud ainult koos lastega, vanemate osalemine ei ole lubatud;

3) vanemad võivad osaleda lasteaia poolt korraldatud üritustel ainult välitingimustes;

4) laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub lasteaia poolt kehtestatud korra alusel.

 

Austatud Valga valla lapsevanemad!

Käesolevaga anname teada, et Valga Vallavalitsusus on palunud Valga valla õppeasutustel alljärgneva seadusesätete alusel edastada Terviseametile kõikide Valga Valla õpilaste andmed.

Vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (NETS) § 18 lg 1 punktile 1 on nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje valdkonnas pädev asutus Terviseamet, kes teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise  ja nakkushaiguste leviku asjaolude väljaselgitamiseks, võtab vajaduse korral ühendust nakkushaigete ja kontaktsete isikutega ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete rakendamist.

NETS § 18 lõike 6 kohaselt teeb Terviseamet koostööd kohalike omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks, seireks, leviku tõkestamiseks ja tõrjeks. Nakkushaiguste tõrje NETS-i § 2 punkti 6 tähenduses on selliste tervisekaitseabinõude rakendamine, mis võimaldavad nakkushaige või nakkuskahtlase isiku varakult avastada ning teda uurida ja ravida, selgitada tema nakatumise põhjused ja viisid, tõkestada nakkushaiguse levikut ning vältida tervete nakatumist. Seega on Terviseameti ülesanne tõkestada nakkushaiguse levikut ning vältida tervete nakatumist, mistõttu tegelevad nad ka lähikontaktsete väljaselgitamisega.  KOV kohustus on selle ülesande täitmiseks ka koostööd teha ning lähikontaktsete välja selgitamiseks on isikuandmete töötlemine ka vajalik. Oleme hetkel tervishoiualases kriisis ning viirus levib peamiselt huviringides, koolides ja lasteaedades ning nende asutustega seotud nakkusahelate ja lähikontaktsete välja selgitamine on ajakriitiline tegevus.

Andmetöötluse proportsionaalsuse hindamisel tuleb arvesse võtta praegust olukorda ning andmesubjekti võimalikku riivet. Edastatavates andmetes ei sisaldu eriliiki isikuandmeid või muud tundlikku teavet, mis kujutaks andmesubjektidele põhjendamatut riivet võrreldes andmetöötluse eesmärgiga (lähikontaktsete väljaselgitamine ja viiruse kontrolli all hoidmine). Ka KOV enda teenuste pakkumise seisukohalt on määrava tähtsusega, et Terviseametil oleks võimalik hetkel kriitiliseks hinnatud asutustes võimalikud lähikontaktsed kiiresti välja selgitada.

Sellest tulenevalt oleme seisukohal, et NETS vastavad sätted koosmõjus annavad õigusliku aluse andmete edastamiseks Terviseametile.

Lugupidamisega

Tiia Luht

Lõuna regionaalosakonna juhataja

Terviseamet

Põllu 1a, 50303 Tartu

Tel (+372) 5164248 

e-post: tiia.luht@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee

 

Lugupidamisega

Ivi Tigane

Valga Vallavalitsus

Kultuuri- ja haridusteenistus

haridusspetsialist

+372 5071761 (860); 7669911

ivi.tigane@valga.ee

www.valga.ee

Lugupidamisega

Lasteaia juhtkond

Viimased uudised

TEADE LASTEVANEMATELE

Kui perekonnas on haigussümptomitega liikmed ja minnakse testima, siis palume tungivalt kuni testitulemuste saamisini koju jääda. Lisaks on kiire infovahetus sellistel puhkudel väga oluline. Palume alati õppeasutust teavitada esimesel võimalusel.

Valga vallas on hetkel suletud kaks õpperühma Kasekese lasteaias ja neli klassi on distantsõppel koos õpetajatega. Tegemist on hajutamisega ja ennetava abinõuga.  

Nädalavahetusel andis Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus teada, et nende ühes huviringis sai üks õpilane positiivse testitulemuse, kõiki asjasse puutunud peresid on teavitatud.

Seni esinenud juhtumite korral konsulteerib vallavalitsus Terviseametiga ning järgib nende antud juhiseid.

Peredel endil on viiruse leviku tõkestamiseks väga palju võimalik ära teha.

Lugupidamisega

Ivi Tigane

Valga Vallavalitsus

Kultuuri- ja haridusteenistus

haridusspetsialist

+372 5071761 (860); 7669911

ivi.tigane@valga.ee

www.valga.ee

 

 

 

Teadmiseks 2021. a sügisel Valga Põhikooli 1. klassi astuvate laste vanematele

Alates 06.10.2020 saavad 2021. aastal 1. klassi minevate laste vanemad esitada kooli vastuvõtu avaldusi Valga vallavalitsuse veebilehel https://piksel.ee/arno/valga/. Avaldusse lisada kindlasti eelkooli soov. Eelkool alustab tööd 26.01.2021. a.

ARNO süsteem jaotab 2020. a detsembris lapsed klassidesse ja 2021. a septembris alustavad õpetajad tööd eelkooliks moodustatud klassidega. Vanematel, kellel puudub võimalus esitada avaldus ARNO keskkonnas, saab seda teha kooli sekretäri juures. Palume lapsed kooli registreerida 2020. aasta 15. novembriks.

Küsimuste korral helistada: haridusspetsialist Ivi Tigane, telefon 5071761

VALGA VALLAVALITSUSE SUUNISED ÕPPEAASTA ALUSTAMISEKS LASTEAEDADES JA KOOLIDES

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus on kokku pannud Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja töötatud olulisemad suunised, mis puudutavad aktiivse õppeperioodi alguse töökorraldust.

Alustame tavapäraselt

1. septembril alustavad kõik Valga valla koolid ja lasteaiad kontaktõppega. Kõikides koolides toimuvad avaaktused, kus vanemate osalemisele piiranguid ei seata. Lapsevanemad on lubatud ka rühmadesse laste kohanemisperioodil lasteaiaga, seejuures tuleb vanematel nõustuda õpetajate ettepanekutega, mis puudutavad vanemate arvu rühmas.

Lapsevanemate ja töötajate vastutus

 • Haigena ja COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju.
 • Alaealise puhul teavitab kooli lapsevanem ja vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju.
 • Lasteaia ja kooli töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid õppehoonesse mitte lubada.
 • Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.
 • Õppeasutuse töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas. Töötaja COVID-19 suhtes testimise vajaduse üle otsustab perearst (eneseisolatsioonis ja karantiinis viibides saab haigushüvitist).
 • Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata töölkäimist, kuid jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Haigusnähtude ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Teavitamine ja edasine töökorraldus

 • Töötaja teavitab õppeasutust, kas COVID-19 kahtlus leidis kinnitust.
 • Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud COVID-19, tuleb sellest viivitamatult teavitada õppeasutuse juhti, kes annab info edasi valla kultuuri- ja haridusteenistusele.
 • Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral võtab Terviseamet  haridusasutusega ühendust ja lepib kokku edasistes sammudes.
 • Valla õppeasutused peavad olema valmis oma töö ümberkorraldamiseks, minnes vajadusel üle kas osaliselt või täielikult distantsõppele. Koolidel on oluline säilitada ja arendada distantsõppe võimekust kogu õppeaasta vältel.
 • Viiruseohu kasvades töötab kultuuri- ja haridusteenistus koostöös õppeasutustega välja täpsemad juhised, mis puudutavad kooli või lasteaiatöö ümberkorraldamist (sh klasside/rühmade töö, õpilaste hajutamine, külaliste lubamist õppehoonetesse jne).
 • Tervishoiu hügieeni korralduse eest jääb igapäevane vastutus õppeasutusele endale (kätepesu, pindade desinfitseerimine, ruumide tuulutamine jm).

Koroonaviiruse kohta rohkem teavet SIIN

Kontaktisikud ning täiendav informatsioon:

Kultuuri- ja haridusteenistuse haridusspetsialist Ivi Tigane: ivi.tigane@valga.ee 766 9911;

507 1761;

asevallavanem Karl Kirt: karl.kirt@valga.ee 5361 2978

Valga Vallavalitsuse üldkontaktid: valga@valga.ee; 766 9900.

Info lapsevanematele seoses Terviseameti juhendiga

Lugupeetud lapsevanemad!

Viiruseoht pole kahjuks möödas ja igapäevaselt lisandub üle Eesti uusi positiivseid nakkusjuhtumeid.
Sellega seoses tuletame meelde, et vastavalt Terviseameti juhendile COVID-19 levikuga võib lasteaeda tuua ainult terveid lapsi.
Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet "Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lapsevanematel, kelle lastel on respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) lapsed koju viia.
Juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal sümptom(id) (köha, palavik jm), siis kontakteerub õpetaja koheselt lapsevanemaga ja palub vanemal esimesel võimalusel lapsele järele tulla.

Täname mõistva ja hooliva suhtumise eest!

Lasteaia töötajad