• Eesti
  • Vene keel

Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917?leiaKehtiv